شرکت کیمیا آبرسان یاور زمین مجری پروژه فاضلاب شهرسیرجان،در نظر دارد از طریق برگزاری مناقصه عمومي نسبت به خرید تجهیزات ایمني بهره برداری پروژه فاضلاب شهر سیرجان اقدام نماید.

•موضوع مناقصه:
خرید تجهیزات ایمنی بهره برداری پروژه فاضلاب شهر سیرجان مطابق لیست ومشخصات فنی پیوست اسناد


•تاریخ و محل دریافت ومهلت تحویل اسناد:
واجدین شرایط می توانند اسناد را در ساعات اداری روز شنبه مورخ1402/11/24 ازدفترشرکت کیمیا آبرسان یاورزمین (کاریز) به آدرس کرمان-سیرجان-بلوار مالک اشتر-خیابان شهید محمدمنتظری پلاک58تلفن:42252798-034فاکس:42252758-034دریافت نمایند و حداکثر تاپایان وقت اداری روزیکشنبه مورخ1402/12/08اسناد مذکور را تکمیل و در پاکت لاک و مهر شده به دبیرخانه کارفرما تحویل و رسید دریافت نمایند.

•دریافت غیر حضوری اسناد:

دانلود فایل اسناد مناقصه

*به مدارکی که فاقد امضا ومخدوش و مدارکی که بعد از انقضا مدت مقرر در این آگهی واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.

پاسخگویی به انتقادات و پیشنهادات

همشهریان گرامی شما میتوانید از طریق فرم زیر انتقادات و پیشنهادات خود را مطرح نمائید.

پیوندهای مرتبط

 

ارتباط با ما

دفتر مرکزی : سیرجان بلوار مالک اشتر - خیابان شهید محمد منتظری - پلاک ۴۵

ایمیل : info@karizcompany.ir

کدپستی : ۷۸۱۶۹۶۵۴۷۵

تلفن : ۴۲۲۵۲۷۵۹-۰۳۴

۰۳۴-۴۲۲۵۲۷۹۷-۹۹

نمابر :۴۲۲۵۲۷۵۸-۰۳۴

 

 

 

 

 

 

Template Design:Dima Group